Category: Loving Wives Stories

Arkadaþim Tunç

by grandpasha©

Biz 35 ve 42 yaþlarýnda bir çiftiz. Seks hayatýmýzda bizim için çok büyük bir yer kapsýyor. Size baþýmýzdan geçen bir anýmýzý anlatmak istiyorum.

Eski bir arkadaþým olan Tunç Suudi Arabistanda çalýþtýðý þirket için birtakým görüþmeler yapmak üzere Ýstanbul'a gelmiþti. Beni iþyerimden aradý. Çok zaman olmuþ birbirimizi görememiþtik. Akþam onu eve yemeðe davet ettim. Evi arayýp karýma akþama bir misafirimiz olduðu haberini verdim. Karým daha önce Tunç'la hiç karþýlaþmamýþtý. Eve geldiðimizde kapýyý açan karýmýn yüzünde hiçbir þaþkýnlýk ifadesi yoktu. Ama ben daha ilk anda þaþýrmýþtým. Bunun için birkaç sebebim vardý. Beni þaþýrtan ilk þey, karýmýn Tunç'u tepeden týrnaða incelemesi olmuþtu, bakýþlarýndaki merak kocasýnýn arkadaþýyla ilk kez karþýlaþan bir kadýnda olmasý gerekenden çok daha yoðundu. Ýkincisi ise üzerindeki giysiydi. O çok hoþuma giden siyah ipek elbiseyi giymiþti. Elbise iki incecik askýyla duruyor, karýmýn kollarý ile omuzlarýný olduðu gibi açýkta býrakýyordu. Eteði ise öyle kýsaydý ki, kalçalarýný ancak örtebiliyor, o uzun bacaklarýný tüm baþ döndürücülüðü ile meydanda býrakýyordu. Bütün bunlar yetmiyormuþ gibi bir de en yüksek topuklu siyah dekolte ayakkabýlarýný giymiþti karým. Bu manzaraya Tunç da þaþýrmýþtý. Ama bunu belli etmeden karýmýn yanýndan geçerek salona doðru ilerledi.

"Hoþ adam" dedi karým. Böylece beni þaþýrtan üçüncü þeyi de yapmýþ oluyordu. Tunç'un peþinden salona geçtim. Kasýklarýmý ateþ basmýþtý açýkçasý. Bunu sebebi iki adým önümden yürüyen karýmdan kaynaklanýyordu. Gözlerimi incecik elbisenin kumaþý altýnda kýpýr kýpýr oynayan kalçalarýndan bir türlü alamýyordum. Giysisinin altýna hiçbir þey giymemiþ olduðunu anlamamak için insanýn kör olmasý gerekiyordu. Tunç pencerenin yanýndaki koltuklardan birine oturmuþtu. Ben onun yanýna giderken karýmda mutfaða geçti ve üzerimdeki gerginlik biraz olsun hafifledi.

Birkaç dakika sonra karýmýn yanýmýza geldiðini , bu arada ipek eteðinin o güzel bacaklarýný okþar gibi saða sola savrulduðunu gördüm. Çýrýlçýplak olsa bu kadar seksi olmazdý. Yemekten önce birer viski isteyip istemediðimizi sordu. Ýçki hazýrlama iþini üstlenip dipteki dolabýn yanýna gittim. Þimdi tam Tunç'un arkasýndaydým. Onun yüzünü görmeyi çok istiyordum. Çünkü karým tam onun karþýsýndaki koltuða oturmuþtu. Eski arkadaþým bir darbe daha yiyordu. Karýmýn eteði zar zor kalçalarýný örtebiliyordu. Üst üste attýðý bacaklarý tümüyle meydandaydý. Bu manzaranýn Tunç'un üzerinde yarattýðý etkiyi tahmin edebiliyordum. Bardaklara buz koymuþ,içki þiþesini elime almýþtým ki Tunç oturduðu yerden fýrlayýp yanýma geldi. Sanki karýmdan kaçýyormuþ gibiydi.

Arkadaþýmýn yanaklarý al al olmuþtu. Ne varki Tunç'un kaçma þansý yoktu!.. Ýçkileri doldurma iþi bitince doðal olarak karýmýn yanýna döndük. Yemeðe kadar geçen yaklaþýk bir saatlik süre Tunç için tam bir iþkence olmuþtu. Ýçkiler iki-üç tazelenmiþ, karým herzaman olduðu gibi alkolün etkisi ile daha rahat hale gelmiþ, oturduðu yerden vücudunun gizemli bölgelerini gözlerimizin önüne sunma gayretine girmiþti. Ara sýra mutfaða geçiyor, tüm seksiliðini ayakta ve yürürken de teþhir etme fýrsatý buluyordu. Yemekten sonra kahvelerimizi içmek için tekrar koltuklara geçtiðimizde üçümüzün de kafasý iyi olmuþtu. Karým yine çok rahat oturmuþ eteði olabildiðince sýyrýlmýþtý. Eðer bacak bacak üstüne atmamýþ ve dizlerini biraz aralamýþ olsa amcýðýný görebilecektik.

Tunç yine rahatsýz havasýna bürünmüþ, benimle zor bela sohbet eder olmuþtu. Biraz sonra karým kahve hazýrlamak için kalktýðýnda Tunç'un derin bir oh çektiðini hissetmiþtim. Karým kahve tepsisi ile dönmüþ, tepsiyi oturduðu koltuðun yanýndaki sehpaya koymuþtu. Önümüzde öðle bir eðildi ki nerede ise kýçý görünecekti. Birden gidip ýþýklarý biraz kararttý. Birazadan show baþlýyordu. Koltuða oturup fincanlara kahve koymak için sehpaya doðru eðildiðinde ne kadar haklý olduðumu anladým. Bacaklarýný doðal olarak aralamýþ nerede ise amcýðý görünür olmuþtu. Tunç'un bakýþlarý karýmýn bacak arasýna sabitlenmiþ ve karýmýn don giymemiþ olduðunu anlamýþtý. Derken karým ikinci darbeyi vurdu. Yerinden hiç kalkmadan fincaný Tunç'a uzattý. Bunu yaparken bacaklarý daha da ayrýlmýþtý. Tunç az daha elindeki kahveyi dökecekti, karýmýn amýný tüm güzelliði ile gördüðünü anladým.

Sohbeti karým yönlendiriyordu. Konu Suudi Arabistandaki yaþamdý. Durmadan birþeyler soruyor, Tunç'u soru bombardýmanýna tutuyordu. Bu arada konyak bardaklarýmýz hiç boþ kalmýyordu. Ýyiden iyiye sarhoþ olmuþtuk. Karým sohbet konusunu yeme-içme,yaþam derken sonunda Arabistandaki kadýn-erkek iliþkilerine getirmiþti. Tunç bu tür þeylerin söz konusu bile olmadýðýný söylemiþti.

"Anlamadým" dedi karým " þantiyelerde yüzlerce kiþi çalýþtýðýnýzý söyledin, hepsi erkek mi bunlarýn?"

"Evet kimse karýsýný getirmiyor ki, zaten getirse de sokaða çýkaramaz. Peçe ve çarþaf giyilmesi gerekli"

"Peki nasýl dayanýyorsunuz bu hayata? Kadýnsýz yaþamayý nasýl beceriyorsunuz? Yoksa erkek erkeðe bir þeyler mi yapýyorsunuz ha?...." Bu sohbet Tunç'u bunaltmýþtý. Arabistandaki yaþantýsýný savunurken, gözlerini de karýmdan ayýramýyordu bir türlü. Karýmýn bacaklarý iyice açýlmýþ, etek kumaþýnýn bir parçasýný apýþ arasýna sokmuþ, amcýðýnýn üst yarýsýný örtmüþtü yanlýzca. Bu manzara insaný daha fazla tahrik ediyor, bembeyaz bacaklarý ile kontrast yapan siyah ipek kumaþ parçasý gizlemekten çok " ÝÞTE BURASI" diye hedef gösteriyordu. Karým dizlerini yavaþ hareketlerle açýp kapamaya baþlamýþtý. Görünen kýsmýnda amcýðýnýn dudaklarý üstünde hafif bir parlaklýk görünüyordu. Karým ya þehvetten terlemiþti ya da amcýðý gerçekten sulanmýþtý. Tunç oturduðu yerde iyice rahatsýz olmaya baþlamýþ, gözlerimizden saklamak istese de siki kabarýp önünde çadýr kurmuþtu. Onlar konuþurken ben ne olabileceðini merak ediyordum. Karým Tunç'la sikiþmeye kararlý görünüyordu. Bunu ben de çok istiyordum, ancak nasýl programlayacaðýmý kestiremiyordum. Sonunda ayaða kalktým ve sehpadaki gazeteyi kapýp

"Siz sohbete devam edin, ben tuvalete gidiyorum"

Kimse sesini çýkartmadý. Karýmla göz göze bakýþtýk. Ona yarým saat süre vermiþtim. Salonun kapýsýný arkamdan kapattým,gidip banyo kapýsýný da gürültülü bir þekilde kapatýp karanlýk koridordan sessizce mutfaða geçtim. Servis penceresinden salonu görebiliyordum. Tabureye oturup olanlarý seyretmeye baþladým.

Hala karþýlýklý oturuyorlardý. Ancak karýmýn bacaklarý iyice açýlmýþ, koltuðun kenarlarýna yaslanmýþtý.

"Peki" diyordu karým " Diyelim ki sende dayandýn bu kadar uzun süre kadýnsýz kalmaya, benim merak ettiðim bu nasýl bir duygu olduðu ....?"

"Zor......"

"Zor olduðundan kuþkum yok tabii....?

"Nasýl yani....?"

"Þimdi olduðu gibi demek istiyorum"

"Anlamýyorum...?"

"Anlamayacak bir þey yok ki bunda yavrum...... Þu karþýmdaki haline bir baksana... Eriyip gittin beni seyrederken..."

"Asýl sen kendi haline baksana, kýlýðýný ve karþýmda nasýl oturduðunu fark etmiyor musun?"

"Þikayet mi ediyorsun bundan .....?"

"Doðrusu þikayet etmiyorum.."

"Yani hoþuna gidiyor öyle mi..?"

"........................."

"Cevap vermiyorsun ama hoþuna gittiði açýkça belli.."

"........................ "

"Ýstersen ben senin yerine anlatayým ha..? Aklýn baþýndan gitti beni seyrederken. Bir saattir karþýmda oturmuþ, baþka hiçbir yere bakmadan beni seyrediyorsun. Kocamýn valýðýna bile aldýrmadan, gözlerinle sikmeye çalýþtýn beni. O koltuða oturduðun andan beri sikin kazýk gibi oldu ve hiç inmedi .."

Tunç'un hiç sesi çýkmýyordu,büyülenmiþ gibiydi.

"Bütün istediðin beni sikmek deðil mi?.... Kapýdan girdiðinden beri aklýnda hep beni kütür kütür sikmek var ve ben de bunun farkýndayým. Anlamadýðým, þimdi elinde fýrsat varken hala neden boþ durduðun?..."

Bunlarý söylerken kalçalarýný öne kaydýrmýþ, bacaklarýný alabildiðince açmýþtý. Artýk amcýðýný örten kumaþ parçasý da kaymýþtý. Kendini tabak gibi açmýþtý Tunç'un önünde.

"Sen beni seyrederken ben de gözlerimi önünden, yaraðýndan ayýramadým bir türlü. Öyle güzel kalkmýþtý ki... Bak benimki nasýl sulandý, Hadi gel yala beni yavrum... hadi yala çabuk... yoksa bütün amcýðýmýn sularý koltuðu batýracak"

Bu son sözler Tunç için yeterli olmuþtu. Salonun kapalý duran kapýsýna bir göz atýp yerinden kalktý. Pantolonunun önü çadýr gibi olmuþtu. Karýmýn önüne geldiðinde diz çöktü. Ýki eliyle karýmýn bacaklaýnýn iç taraflarýný okþamaya baþladý. Karýmýn bu temasla titrediðini gördüm. Karýma biraz daha sokuldu ve bacaklarýnýn iç taraflarýný öpmeye baþladý. Karýmýn aðzýndan hafif hafif memnuniyet mýrýltýlarý çýkýyordu. Elini uzatýp parmaklarýný Tunç'un saçlarýna geçirdi ve baþýný kasýklarýna doðru çekti. Aðzýndan derin bir inleme sesi çýktý. Baþý koltuðun arkasýna devrilmiþ,gözleri kapalýydý. Karým þimdi bacaklarýný kaldýrmýþ, Tunç'un omuzlarýna koymuþtu. Yüzündeki ifadeden amcýðýnda dolaþan,derinlikleri keþfeden dilin zevkini çýkartmakta olduðunu görebiliyordum. Karýmýn kalçalarý sürekli hareket halindeydi. Tunç ise tüm benliðiyle karýmýn sulu amýný yalamaya konsantre olmuþtu. Çýkarttýðý þapýrtýlý sesleri duyup daha çok tahrik oluyordum. Sonra karýmýn yay gibi gerilip büküldüðünü gördüm. Boþalýyordu. Tunç aniden doðrulup ayaða kalktý. Hýzlý hareketlerle kemerini çözüp,fermuarýný açtý, sonra donuyla birlikte pantolonunu aþaðýya indirdi. Müthiþ bir manzara çýkmýþtý ortaya. Tunç'un yaraðý 20-25 santim boyunda bilek kalýnlýðýndaydý. Abazalýktan tüm damarlarý þiþmiþ, baþý mosmor olmuþtu. Manzara karýmýn hemen kendine gelmesine neden oldu. Bir anda koltukta doðruldu, sað elinin parmaklarý ile o azman yaraðý kavramýþtý. Aðzýna almak amacý ile öne doðru eðiliyor,dilinin ucu ile Tunç'un yaraðýnýn deliðini yalýyordu. Neredeyse o anda patladý Tunç. Aylarýn abazalýðý ve tüm gece karýmýn tahrikleri sonunda seller gibi boþalýyordu. Karýmýn yüzü,gözü,gerdaný ve memelerinin açýkta kalan kýsýmlarý Tunç'un beli ile sývanmýþtý. Karýmýn kalçalarý hareketlenmiþ, koltuðun üzerinde saða sola çalkalanýyordu. Sanki birinin kucaðýna oturmuþ ve sikini dibine kadar içine almýþ gibiydi. Vücudundaki hafif kasýlmalarý farkettiðimde boþaldýðýný anladým.

Bu arada Tunç karýmýn omuzlarýndan tutmuþ ona biraz daha sokulmuþtu.Azman yaraðý sertlik ve büyüklüðünden hiçbirþey kaybetmemiþti. Baþý karýmýn yüzüne sürünüyordu. Onun ne istediðini anlayan karým, dudaklarýný araladý ve Tunç'un sikini yavaþ yavaþ aðzýna sokmasýný saðladý. Karým bir eliyle yaraðý kavramýþ,diðer eliyle taþaklarýný avuçlamýþtý.Burnundan hafif zevk inlemeleri çýkýyordu. Artýk Tunç karýmý aðzýndan sikiyordu. Eski arkadaþým aylar süren abazanlýðýný birkaç saat önce tanýdýðý karýmý gözlerimin önünde sikerek gideriyordu. Karým en dibinden kavradýðý yaraðý gýrtlaðýna kadar aðzýna alýyor, sonra ucuna kadar çýkartýyor bu hareketleri aralýksýz yapýyordu. Tunç'un adeleleri kasýlmaya baþlamýþtý. Fazla dayanamýyacaðý belliydi. Aðzýndan kaçýrdýðý homurtu yanýlmadýðýmý gösterdi. Birden durdu karým, küçük eli Tunç'un sikinin dýþarýda kalan kýsmýnda ileri geri hareket ediyor, sanki saðýyordu. Bu sefer direk karýmýn aðzýnýn içine fýþkýrttý Tunç. Sevgili karým da aðzýna dolanlarý afiyetle yutuyordu.

Tunç eðilip karýmýn bacaklarýný dizlerinin iç tarafýndan yakaladý ve havaya kaldýrdý.Sonra da göðsüne doðru bastýrdý. Karým resmen ikiye katlanmýþ, nefis kalçalarý yayýlmýþ, amcýðý alabildiðince açýlmýþtý. Elini uzatmýþ dimdik yaraðý yakalamaya çalýþýyordu. Tunç biraz sokulunca baþardý, yaraðýný amcýðýnýn sýrýlsýklam dudaklarýna temas ettirdiði anda sonuna kadar bastýrdý Tunç. Tek bir hareketle dibine kadar sokmuþtu. Karýmýn üzerine yýðýlmýþ, koca aletinin baþý herhalde karýmýn rahmine kadar girmiþti. Kýsa bir an durduktan sonra Tunç pompalamaya baþladý. Sevgili eski arkadaþým güzel karýmý eze eze sikiyor,parçalýyordu. Ben de sikimi çýkartmýþ yavaþ yavaþ okþuyordum. Ama niyetim onlarla beraber getirmekti. Karýmla Tunç'un doruða ulaþmalarý an meselesiydi. Artýk ikisinin de aðzýndan inlemeler, homurtular çýkmaya baþlamýþtý. Sonra Tunç'un tüm vücudu gerildi, bir an için durdu, yaraðýnýn yarýsý dýþarda idi. Peþinden tüm hýrsla dibine kadar geçirdi karýmýn amýna. Kýçýnýn yanaklarý kasýlýyordu, Tanrým bu sefer karýmýn en dibine, rahminin duvarlarýna doðru fýþkýrtýyordu belini. Karým çýldýrmýþ gibitdi. Ýnliyor,çýrpýnýyor, aðzýndan küçük çýðlýklar kaçýrýyordu. Zangýr zangýr titrediðini görüyordum. O da boþalýyordu. Benim de beklediðim buydu. Tüm hýzla belimi getirmiþ, mutfak duvarýný batýrmýþtým. Salonda da karýmla Tunç toparlanmaya çalýþýyorlardý. Acele etmeden gürültülü bir þekilde kapýlarý açtým kapadým. Döndüðümde ikisi de býraktýðým gibi oturuyorlardý. Loþ olan salonda yüzlerindeki kýzarýklýk belli olmuyordu. En normal sesimle konuþuyordum. Tunç da gitmeye hazýrlanýyordu.

"Artýk gidiyorum... çok kalamayacaðýmý söylemiþtim zaten..."

Bir taksi çagýrdýk, sonra da karýmla kapýya kadar geçirdik Tunç'u...

Written by: grandpasha

Please Rate This Submission:

Category: Loving Wives Stories