Category: Gay Male Stories

Artik Disci Koltugundan Korkmuyorum...

by seni_seviyorum©

Benim diþçim bu þehirden taþýnmýþtý ve ben ona, buna sorarken, beraber çalýþtýðýmýz Oya hanýmýn kocasýnýn yeni muayene açtýðýný öðrenmiþtim. Yeni diþçim, 40 yaþlarýnda, hafif kýrlaþmaya baþlamýþ saçlarý, kocaman siyah gözleri, dolgun dudaklarý ve uzun boyu ile bir erkek güzeliydi. Ýçeriye girip onu ilk gördüðümde vurulmuþtum zaten. Neyse, sorunumu anlattýktan sonra beni hiç sevmediðim (artýk çok seviyorum!!!???) diþçi koltuðuna oturttu.

O kadar güzel, siyah gözleri vardý ki, ben diþçi koltuðunda, aðzým açýk otururken hep onun gözlerine bakmaktan kendimi alamýyordum. Onunla ilgili fantaziler kurduðum için herhalde, sikim giydiðim beyaz , bol pantolon içinde dimdik olmuþtu. Herhalde görmemiþtir derken, soluk alýp vermelerinin deðiþtiðini ve sikini , yattýðým yerden dizime dayadýðýný farkettim. Ben herhalde bilinçsizce yaptý diye düþünürken, simdi bacaðýma bir sopa dayanýyordu. Hem iþini yapýyor, hem de yavaþça önünü bacaðýma sürtüyordu. Dolgumu bitirdikten sonra, ben hala koltukta yatarken koltuðu daha çok yatar vaziyete getirdi. Kafam o anda, onun sikinin hizasýndaydý. Yavaþça önlüðünün önünü açtý.

Elini pantolonunun kemerine götürdü ve kemerini çözüp, fermuarýný indirdi ve dimdik olmuþ sikini ortaya çýkarýp, dibinden tutarak kafasýný benim dudaklarýma deðdirdi. Ben bu olayý zevkle seyrediyordum. Hemen aðzýmý açýp, sikinin koca baþýný aðzýma aldým. O yavaþça ileri geri hareket ettiriyordu, ben de emiyordum. Durdu, pantolonunu tamamen çýkarttý. Tamamen çýrýlçýplak kalmýþtý. Yumurtalarýný yüzüme dayayýp, üstümden eðildi ve pantolonumun fermuarýný açýp sikimi dýþarýya çýkarttý.

O benimkinin baþýný emerken ben de onun yumurtalarýný emiyordum. Sikimin hepsini aðzýna alabilmek için biraz daha üstümden kaydýðýnda burnumun ucunun göt deliðine deðdi. Sanki benim için yeni týraþ etmiþti orasýný. Ben onun yumurtalarýný emerken o kýçýný hareket ettirdikçe burnum deliðine giriyor ve çýkýyordu. Kýçýný karnýmýn üstünden kaydýrarak, bana arkasý dönük olarak göt deliðini dimdik duran sikimin baþýnýn üstüne yerleþtirdi.

Kýçýný sikime bastýrdý. Sikimin baþý yavaþça deliðinde kayboldu. Sonra hepsini içine aldý. Artýk kýçý benim karnýma deðiyordu. Ýki eli ile dizlerimden tutmuþ, vücudunu yukarýya kaldýrýyor ve aþaðýya indiriyor, sikimin girip çýkmasýný saðlýyordu. Ben neredeyse boþalmak üzereyken yavaþça üstümden kalktý, sikimi götünden tamamen dýþarýya çýkarttý. Bana dönük vaziyette tekrar üstüme yattý ve dudaklarýmý öpmeye baþladý. Bu arada da kýçýný tekrar sikime yaslayarak sikimin göt deliðine girmesini saðladý. Dudaklarý dudaklarýmda, o güzel erkek kokusu burnumda, sarsýlarak içine boþaldým. Kalktým, önüne eðilip onun sikini aðzýma alýp hýzlý hýzlý aðzýma sokup çýkartmaya, boðazýma kadar sokmaya baþladým. Sonunda o da dayanamadý ve aðzýmýn içine boþaldý. Hemen eðilip beni dudaklarýmdan öpmeye baþladý. Spermlerinin tadýna da bakýyordu bu arada.

Kalkýp giyindik, ben tam çýkarken, "Ýstediðin her akþam, son müþteri olarak gelebilirsin . Ayrýca aramýzda geçen bu güzel þeyleri Oya nýn bilmesi gerekmiyor. Kendine iyi bak. Görüþmek üzere" dedi. Kapýdan çýkmadan bir daha dudaklarýmýz birleþti, uzun uzun öpüþtük.

Written by: seni_seviyorum

Please Rate This Submission:

Category: Gay Male Stories