Category: Mature Stories

Annemýn Arkadaþi Beyhan Teyze 01

by grandpasha©

Sizlere yýllar önce baþýmdan geçen bir olayý anlatacaðým. O zamanlar 20 yaþýnda genç ve zýpkýn gibi bir üniversite öðrencisiydim. Seks hayatýmýn önemli bir parçasý idi, hala da öyledir. O dönemlerde en çok olgun kadýnlardan hoþlanýrdým. Dolayýsý ile otuzbir çekerken hayal ettiðim en favori kadýnlar annemin arkadaþlarýydý. Bunlardan biri ile hayatýmýn en gerçek en doygun seks macerasýný yaþadým. Adý Beyhan olan 40 yaþlarýndaki bu kadýn yüz olarak hiç de güzel deðildi, hatta çirkin bile denilebilirdi. Ancak boynundan aþaðýsý tam bir ilahe gibiydi. Dimdik memeleri, harika yuvarlak hatlara sahip kalçalarý ve sütun gibi bacaklarý insaný çileden çýkarýyordu. Üniversiteyi yaþadýðýmýz þehrin dýþýnda okuyordum. Dolayýsý ile eve aydan aya geliyor birkaç gün kalýp tekrar okula dönüyordum.

Annem ise tek baþýna yaþýyordu. Beyhan teyze sýk sýk yatýya bizde kalýrdý. Bir seferinde okuldan gece otobüsü ile eve dönmüþ ve sabaha karþý anahtarýmla kapýyý açarak eve girmiþtim. Amacým kimseyi uyandýrma-maktý. Sessizce salona girdim. Beyhan teyze salondaki kanepede yatýyordu. Üzerindeki pike bir kenara toplanmýþ, hayallerimi süsleyen nefis kalçalarý olduðu gibi gözler önünde idi. Aylarýn abazalýðý ile sikim hemen sertleþmiþti. Arkasý bana dönüktü. Uyku arasýnda benim olduðum tarafa döndü. Üzerindeki gecelik beline toplanmýþ, memelerinden biri gecelikten dýþarý fýrlamýþtý. Sessizce yaklaþtým. Amacým onu iyice yakýndan seyredip, kendime otuzbir malzemesi çýkartmaktý. Meme uçlarý fýndýk gibi iri, etrafý koyu kahve renginde ve taþ gibi sert görünüyordu. Altýndaki siyah dantel külodu ise amcýðýnýn arasýna girmiþti. Gece yol yorgunluðunu unutmuþ, dizlerimin üzerine çökmüþtüm.

Yavaþca yaklaþýp amcýðýný koklamaya baþladým. Ýnsaný çýldýrtan inanýlmaz bir kokusu vardý. Pantolonumun fermuarýný açýp dimdik olmuþ yaraðýmý çýkarttým. Hem Beyhan teyzenin nefis kadýnlýðýnýn kokusu ile ciðerlerimi dolduruyor,hem yavaþ yavaþ otuzbir çekiyordum. Bir ara cesaretlenip dilimle meme uçlarýný hafif hafif yalamaya baþladým. Patlayacak gibi olmuþtum. Tükürüklerimle ýslanmýþ meme uçlarý nefis parlýyordu. Hafifçe inlediðini duydum. Onu uyandýrmaktan ve bu nefis otuzbir seansýný kaçýrmaktan korkmuþ , duraksamýþtým. Beyhan teyze uykusunda bir eli ile diðer memesini avuçlamýþ yavaþ yavaþ okþamaya baþlamýþ, bu arada bacak-larýný iyice aralamýþ,kalçalarýný hafif hafif oynatýyordu. Anlaþýlan hareketlerim onu uykusunda tahrik etmiþti. Siyah donunun kapatamadýðý amcýðýnýn dudaklarý nemlenmiþti bile. Daha fazla devam edemeyecektim. Ya Beyhan teyzeyi orada baðýrta baðýrta sikecektim, ya da o iþi erteleyecektim. Sabah sabah ortalýðý birbirine katmak doðrusu iþime gelmiyordu. Doðruca odama gittim, Beyhan teyzeyi hayalimde kütür kütür sikerek otuzbir seansýmý tamamladým.

Tüm günüm boþ iþlerle geçmiþti. Arkadaþlarýmla buluþmuþ, sinemaya filan gitmiþtik. Akþam eve döndüðümde Beyhan teyzenin hala bizde olduðunu görmüþ çok sevinmiþtim. Annemle ikisi masada oturmuþ bezik oynuyorlardý. Tam karþýlarýndaki koltuða oturdum. Hafifçe kaykýlmýþ , Beyhan teyzenin bacaklarýný seyrediyordum. Sabahleyin seyretmeye doyamadýðým o bacaklar þimdi nefis naylon çoraplarýn içinde daha bir seksi görünüyordu. Belma bacak bacak üstüne atmýþ, çorap bitimini ve bembeyaz kalçalarýný seyredebiliyordum. Bir ara göz göze geldik. Benim onu seyrettiðimi anlamýþtý. Hýnzýrca gülümseyerek oturduðu yerden hafifçe bana doðru dönmüþ bacaðýný diðerinin üzerinden indirmiþ ve aralamýþtý. Sanki bacak arasýný bana sunuyordu.

"Nasýlsýn Hasan? günün iyi miydi?" diye bana sormuþtu. Bacaklarýnýn arasýndaki hayal dünyamdan kurtulup :

"Bütün gün sýkýntýdan patladým Beyhan teyze, Ýstanbul artýk çekilmez olmuþ "diye cevapladým.

"Akþam yemekten sonra beni evime býrakýr mýsýn?"

"iki gündür sizde kalýyorum, annen kovmadan gitmeliyim "

"Tabii ne zaman istersen". Daha sonra hep beraber yemek yedik. Saat gece 11:00'de arabamý kapýya getirdim. Beyhan teyze annemle vedalaþýp arabaya bindi. Yanýma otururken sanki özellikle bana iyice göstermek istercesine bacaklarýný aralamýþ ve eteði neredeyse beline kadar sýyrýlmýþ durumdaydý.

"Hasan ,okulda kýz arkadaþlarýn var mý? Seni zampara çocuk kimbilir kaç kýzý idare ediyorsun?"

"Valla Beyhan teyze var ama hepsi sübyan, bir tane bile olgun kýz yok "

"Desene erkekliðini ispat etme þansý bulamýyorsun "Bu arada pantolonumun üstünden yavaþca sikimi avuçlamýþtý.

"Bütün gece beni ve bacaklarýmý seyrediyordun,hiç gözümden kaçmadý, herhalde abazalýktan düz duvara týrmanacaksýn "Yavaþ hareketlerle sikimi okþuyordu, bütün seks duygularým kabarmýþ, sikim sertleþmeye baþlamýþtý.

"Evet Beyhan teyze senin gibi seksi ve her tarafýndan þehvet fýþkýran bir kadýnla karþýlaþsaydým herþey bambaþka olurdu"

"Hasan lütfen bana Beyhan de, teyze de neymiþ". Bu arada Beyhanýn evinin önüne gelmiþtik bile. Beyhan teyze :

"Haydi eve gel de sana bir içki ikram edeyim" diyerek arabadan indi. Bu fýrsat kaçmazdý. Hemen peþinden yetiþtim. Önümden yürürken sallanan kalçalarý bile insaný çýldýrtabilirdi. Eve girdik. Beyhan teyze :

"Hasan sen salonda rahatýna bak, ben hemen geliyorum" diyerek yanýmdan ayrýldý. Salondaki kanepeye yerleþtim. Beyhan kýsa bir süre sonra geri geldi. Elinde iki bardak viski vardý. Birini bana verdi ve tam karþýmdaki koltuða oturdu. Bacak bacak üstüne atmýþtý. Ancak öyle bir duruþu vardý ki naylon çoraplarýnýn bitimi, jartiyeri ve beyaz kalçalarý gözlerimin önüne serilmiþti. Sikim yeniden canlandý,bu sefer resmen çadýr kurmuþtum. Beyhan içkisinden uzun bir yudum aldý ve gözlerimin içine bakarak bacaklarýný indirip birbirinden ayýrdý. Artýk siyah dantel donu ve o dona sýðmayan amcýðý gözlerimin önündeydi.

"Haydi Hasancýðým, birbirimize iþkence çektirmeyelim. Gel bacaklarýmýn arasýna ve doyasýya yala beni, ye! yut Belma teyzeni. Bak ne haldeyim... Hadi bir tanem"... Kalktým Beyhanýn bacaklarý arasýnda yere diz çöktüm. Ýki elimle bacaklarýný aralayýp naylon çorapla kaplý baldýrlarýndan baþlayarak kabarýk amcýðýna kadar her iki tarafýný da öpüp yaladým. Her tarafý tükürük içine kalmýþtý. Beyhan :

"Ahhhhh, aþkým nefis yalýyorsun.. Ohhh, amýmý da yala haydi, durma lütfen , amcýðýmý em býzýrýmý ýsýr... Iýýýýgghhhhh.. Evettt eveeeeeeettt... Ooooohhh Hasan Hasaaan aþkým benim bak výcýk výcýk oldum" diye inledikçe pantolonumdan dýþarý fýrlayan yaraðým at sikine dönmüþtü.

O nefis amýnýn dudaklarý kabarmýþ, kývrýmlarý ýslak hali ile çok davetkardý. Amýnýn dudaklarýný tek tek öpüyor, kadýnlýk sývýsýný yalýyordum. Ayakkabýsýndan çýkardýðý çoraplý ayaðý ile sikimi okþuyordu Beyhan.

"Beyhan"

"Söyle erkeðim"

"Seni sikmemi istiyor musun?"

"Evet!... evet... hem de þu anda" Belmanýn ayak bileklerinden tuttum ve bacaklarýný baþýna doðru iyice kaldýrdým. Resmen koltuða gömülmüþtü. Geniþ kalçalarý tabak gibi önümdeydi. Sýrýlsýklam olmuþ donunu kenara sýyýrýp sikimin baþýný bir iki kez þiþik am dudaklarýna sürttükten sonra bir anda köküne kadar Beyhanýn amcýðýna soktum.

"Aaaaggghhhhhh... oooooohhhhhh... yýrttýn beni Hasan, nefis geçiriyorsun.. aylardýr bu yaraðý bekliyordum.. Aþkým.. aþkým benim.. ohhh sik caným sik Beyhan teyzeni... "

"Sikiyorum iþte sen de hep benim rüyalarýmdaydýn Beyhan.. nefis bir amcýðýn varmýþ, hayallerimden daha güzel... ohhh sabaha kadar tüm deliklerini sikeceðim Beyhan teyzem benim"

Ellerimi omuzlarýna koymuþ, bacaklarý havada kütür kütür sikiyordum Beyhaný. Amcýðý iyice sulanmýþ, ikimizin sularý kýçýnýn deliðine doðru akar olmuþtu. Beyhan :

"Oh... Oh... geliyor... getiriii... geti... belim geliyor... sik caným sik teyzeni "çýðlýklarý ile sarsýla sarsýla orgazm olmuþtu. Ben dakikalarca pompaladýktan sonra :

"Beyhan getiriyorum artýk " dediðimde

"Ýlkini aðzýma getirmeni istiyorum aygýrým benim, bellerinle sýva beni "deyince isteðini geri çevirmedim. Amcýðýndan süratle çýkartýp patlayacak durumdaki yaraðýmý aðzýna tutarak fýþkýrtmaya baþladým. Beyhan mest olmuþtu, belimin bir kýsmýný yutabilmiþ gerisi yüzüne, gözüne boynuna sývanmýþtý. Derin bir soluk aldým. Bu sikiþ benim için meze olmuþtu ,þimdi ana yemeðe geçecektim, sonra da tatlýya... Yorgunluktan yere boyluboyunca uzanmýþtým. Beyhan teyze de koltukta ve hala giyinik olarak soluklanýyordu.

"Hasan, senin bana sulandýðýný, beni sikmek için çýldýrdýðýný bilseydim inan bu iþ çok daha önceden olurdu" diyerek sessizliði bozmuþtu. Yerimden kalktým ve cevabýmý o nefis dudaklarýný öperek verdim.

"Ben sana aþýðým aslýnda Beyhan seni tanýdýðýmdan beri hiç aklýmdan çýkmýyorsun ki"

"Gel Hasancýðým yatak odasýna geçelim". Birlikte Beyhan teyzenin yatak odasýna geçtik. Baþucu lambasýný yaktý ve yataða uzandý.

"Hasan, beni tepeden týrnaða yalamaný istiyorum" dedi. Hiç onu bekletir miydim? Yanýna uzandým. Önce kalýn dudaklarýný dudaklarýmýn arasýna aldým. Sýrayla bir alt bir üst dudaðýný emiyor,dilimi aðzýnýn içinde dolaþtýrýyordum. Beyhan teyze zevkten hafif hafif inliyor, eli yavaþ yavaþ sikimi sývazlýyordu. Dudaklarýndan boynuna indim. Çok hafif terlemiþti. Dilimle boynundan göðsüne ýslak bir yol çizerek iri ve þehvetten sertleþmiþ memelerine ulaþtým. Ýri uçlarýný aðzýma almýþ minik minik ýsýrýyor, caný yanýnca yalayarak tedavi ediyordum. Beyhan teyzeyi özellikle soymamýþtým. Giyinik olarak seviþmek her zaman beni daha çok tahrik etmiþtir. Eteði beline toplanmýþtý , bu engeli aþýp göbeðine ulaþtým. Terli göbeðini ve göbek çukurunu dakikalarca yaladým. Bu arada ellerimle bacaklarýný okþuyordum. Sonunda hedefime ulaþtým. Amcýðý olabildiðince kabarmýþtý. Dýþ dudaklarý þiþmiþ, býzýrý badem gibi yuvasýndan çýkmýþtý. Amcýðýnýn dudaklarýný tek tek emiyor, yalýyordum. Amý sular içinde idi, hem benim tükürüðüm hem onun suyu sýrýl sýklam yapmýþtý bacak arasýný, harika bir tadý ve kokusu vardý. Ekþimsi am suyunun bir damlasýný bile ziyan etmiyordum. Bacaklarýný havaya kaldýrdým. Hedefim götünün koyu renkli deliði idi. Bu sefer dilimle göt deliðinden amcýðýna doðru yalamaya baþladým. Belma teyze mest olmuþtu. Gözlerini kapamýþ, "aaahhhhh, yala caným, ohhh... em em lütfen... dilinle sik Beyhanýný" diye inliyordu. Sikim kazýk gibi olmuþtu, her an patlayabilirdi, ama dayanacaktým sonuna kadar. Bacak aralarýný dizlerine kadar yaladýðýmda sýrt üstü yataða düþtüm.

Beyhan teyze yatakta ayaða kalktý. Ýki bacaðýný açarak baþýmýn üstünde ayakta duruyor, elleri ile yataðýn baþucuna tutunuyordu. Bacaklarý, kabarýk amcýðý ve iri kalçalarý ile karþýmda nefis bir manzara vardý. O sýrada yüzüme hafif hafif minik damlalar çiselemeye baþlamýþtý. Derken bu damlalar yaðmura dönüþtü. Beyhan teyzem yüzüme iþiyordu. Zevkten çýldýracaktým, yaraðým patlama durumuna gelmiþti. Tuzlu ve sýcak idrarý bütün yüzümü yýkýyor, artan yataða akýyordu. Beyhan kalçalarýný kývýrarak idrarýný yüzüme,göðsüme, karnýma doðru fýþkýrtýyordu. Bu arada yavaþ yavaþ çömelmeye baþlamýþ, sýrýlsýklam amcýðýný yüzüme dayamýþtý. Kalça hareketleri ile idrar ve am suyu karýþýk sývýyý her tarafýma bulaþtýrmýþtý. Kýçýný geriye doðru çekti ve idrarý ile ýslanmýþ yüzümü öperken yavaþ yavaþ da yaraðýmýn üzerine oturmaya baþladý.

"Haydi Hasaným , dayanamýyorum, artýk sik beni" diyerek yaraðýmýn üstüne oturmuþtu. Zaten berbat durumdaydým. Geniþ kalçalarýný kavrayarak hýzlý hýzlý pompalamaya baþladým. Beyhan :

"Oooooooohhhh... aaggghhhhh... sok sok, taþaklarýný da sok lütfen... ýýýgggghhhhhh... sik aþkým... sik caným... ohh.. ohh bak ne güzel alýyorum içime... evet.. eeevveeeeetttt... yýrt caným.. yýrt amcýðýmý. Haydi tohumla beni... doldur içimi tohumlarýnla... Uçur teyzeni... Getiriyorum... ahh... getiii... geeee... Haaaassaaaaaaaaaaaan... ayy.. ayyyy... geldi geldi caným. " Amcýðý kýskaç gibi bir sýkýlýp bir gevþiyordu. Beyhan teyzenin orgazmý nerede ise on dakika sürmüþtü. Amcýðýnýn kasýlmalarýndan sikimin çevresi acýmaya baþlamýþtý. Beyhan üzerime yýðýlmýþtý. Peþinden ben de patladým. Rüyalarýmýn kadýný Beyhan Teyzemin amcýðýný tohumlarýmla doldurdum, hem de öylesine doldurdum ki iki ay sonra kürtaj yaptýrmak zorunda kaldý.

Devam edecek... (to be continued)

Written by: grandpasha

Please Rate This Submission:

Category: Mature Stories