Category: Mature Stories

Annemýn Arkadaþi Beyhan Teyze 02

by grandpasha©

Beyhan teyze ile yaþadýðým o nefis geceden sonra tekrar okula dönmüþtüm. Günlerim okulla kaldýðým ev arasýnda geçiyor,Beyhaný da aklýmdan birtürlü çýkaramýyordum. Birkaç hafta sonra evin telefonu çaldý. Açtým, arayan Beyhan teyze idi.

"Hasan , nasýlsýn aþkým benim , seni çok özledim."

"Ben de seni çok özledim Beyhan teyze"

"Yarýn sabahki otobüse bilet aldým, oraya geliyorum, Konfor Otelde kalacaðým, gelince seni otelden ararým"

"Bekliyeceðim." Aman Allahým herhalde dünyanýn en þanslý insanýydým. Beyhan geliyordu, bana aþkým demiþti. Demek ki önümüzde nefis ve þehvet dolu geceler beni bekliyordu.

Ertesi günü akþamýn olmasýný iple çektim. Her an saatime bakýyor, zamanýn geçmemesine lanet ediyordum. Yaklaþýk akþam saat 6:00 gibi telefon çaldý, heyecandan telefonun kablosu az daha kopacaktý. Acele ile açtým. Ýþte o kadýnýn sesi kulaðýmda idi :

"Hasancýðým,biraz önce otele geldim. Yolculuk çok iyi geçti. Senin günün nasýldý?".

"Nasýl olabilir di ki , tüm günüm telefonun çalmasýný beklemekle geçti. Sesini duymak için inanýlmaz bir sabýrsýzlýk içinde idim."

" Caným benim,sen þimdi hazýrlan, saat 8:00'de otelin restoranýna gel baþbaþa yemeðimizi yeriz, sonra da birþeyler yaparýz herhalde."

"Tamam Beyhan teyze, tam vaktinde oradayým". Telefonu kapatýr kapatmaz, hemen duþa girdim , traþ oldum ve en þýk elbisemi giyerek yola koyuldum. Saat 8'de restoranýn kapýsýndan içeri giriyordum. Ýþte hayallerimin kadýný Beyhan teyze arka köþedeki masada beni bekliyordu. Üzerinde siyah göðüsleri dekolte bir elbise vardý. Yaþýna göre oldukça dik olan memeleri sanki elbisenin yakasýndan fýrlayacak gibiydi. Harika bir makyaj yapmýþ, kýsacýk eteðinden görünen dolgun bacaklarý siyah ince dantel naylon çoraplarla sarýlmýþtý. O çorabýn yerinde olmak için neler vermezdim.

"Hoþgeldin Beyhan Teyze"

"Hoþbulduk caným, hani teyze yoktu?"

"Pardon, seni karþýmda görünce bu sürprizinden dolayý þaþkýnlýðýmý affet"

"Özledin mi beni?"

"Hem de nasýl,her gece rüyalarýmdasýn"

"Ben de seni çok özledim" Bu arada Beyhan masanýn altýndan baldýrýmý okþuyordu.Yumuþacýk ellerinin temasý bile sikimin sertleþmesine yetmiþti. Ben de elimi masanýn altýna uzattým,elini kavrayýp sikime doðru yönlendirdim.

"Oooooooo, bu ne hýz" diyerek sikimi yavaþça avuçladý Beyhan.

"Hasan seni çok özledim, yemek iþini çabuk bitirelim, hemen odamýza çýkalým, daha fazla dayanamýyacaðým"

Yemeðimizi sanki soluk soluða yedik. Bu arada bir þiþe þarabý da bitirmiþtik.

Beyhan hesabý imzaladý

"Ben odaya çýkýyorum, 8.kat 805, beþ dakika sonra sen de gel" dedikten sonra yerinden kalktý ve kalçalarýný sýmsýký saran dapdaracýk eteði ile kývýra kývýra yemek salonundan çýktý. Biraz oyalandýktan sonra harekete geçtim.

Asansörle 8.kata çýktýðýmda ayaklarým sanki birbirine dolaþýyordu. Odanýn kapýsýný týklattým. Ýçeriden Beyhanýn sesi geldi " gir, kapý açýk".

Otel odasý oldukça geniþti. Çift kiþilik yatak, kanepe, iki koltuk, ortada büyük bir cam sehpa, kapaklarý ayna kaplý bir elbise dolabý vardý. Beyhan teyze tam karþýmdaki tek koltukta oturuyordu. Bacak bacak üstüne atmýþ, eteði nerede ise beline kadar sýyrýlmýþ, bir elinde viski bardaðý ile beni karþýlamýþtý.

"Gel aþkým, nerede kaldýn?" Oturduðu yerde biraz kaykýlýp bacaklarýný iyice açmýþtý bu arada. Müthiþ bir kadýndý. Siyah bantlý ve ince uzun topuklu ayakkabýlarý içindeki pedikürlü ve kýrmýzý oje ile bezenmiþ tombul ayak parmaklarý, ince bileklerinden sonra kum saati gibi yukarý çýkan sonunda bembeyaz baldýrlara kavuþan naylon siyah jartiyerli çoraplarý ile sarýlmýþ bacaklarý, yarý þeffaf donundan bulunduðum yerden kabarýklýðý iyice belli olan o nefis amcýðý ile beni bitiriyordu bu kadýn. O benim tanrýçamdý. Tapýnmak için önünde diz çöktüm. Bir ayaðýný yavaþca elime alýp parmaklarýndan öpmeye baþladým. Minik minik öperek yukarýlara doðru yollandým. Bacak arasýna yaklaþtýðýmda hem öpüyor hem de derin derin kokusunu içime çekiyordum.

" Amcýðýmýn kokusu hoþuna gitti mi? Ýnan sýrf senin için dün akþamdan beri ayný donu giyiyorum ve amcýðýmý hiç yýkamadým." Ýþte bu ....Ýþte hakiki bir amcýk kokusu........ kurumuþ olan idrarla karýþýk Beyhanýn kadýnlýðýnýn kokusu.... Dilimle donunun üzerinden amcýðýný yalamaya baþladým, tükürüðümle ýslandýkça koku daha da artýyordu.. Amcýðýnýn o nefis dudaklarýný dudaklarýmla emiyor minik minik ýsýrýyordum. Beyhan :

" OOHHHHHH, IIIIGGGHHHHHH, YALA BENÝ YALA BÝTÝR...... AAGGHH ,NEREDEYSE GELÝYORUM .........." diye inlemeye baþlamýþtý.

" Hayýr aþkým n'olur tut kendini" diye onun hýzýný kestim. Beyhan nefes nefese kalmýþtý, ihtirastan boncuk boncuk terlemiþ karný hýzlý hýzlý inip kalkýyordu.

"Tamam...tamam.. tutuyorum kendimi.."

Topuklu ayakkabýsýnýn tekini çýkarttým. Naylon çorabýn içindeki bakýmlý parmaklarýný emmeye baþladým. Diðer elimle de diðer bacaðýnýn baldýrlarýný okþuyor, sanki tesadüfenmiþ gibi ýslanmýþ donunun üstünden amcýðýný parmaklýyordum. Beyhan teyze koltuða iyice kaykýlmýþtý. Gözleri kapalý, yanlýzca inliyordu. Ayak parmaklarýný yalayarak yavaþ yavaþ yukarýlara çýkýyordum. Parfüm kokusu karýþmýþ naylon çoraplarý, dilimle daha da kayganlaþýyordu . Bacaðýný bileðinden tutarak yavaþ yavaþ kaldýrýyor, dizinin arka taraflarýný öpüp yalýyordum. Amcýðýnýn sularý artýk donundan dýþarý taþmýþ, oturduðu koltuðun kumaþýný ýslatmaya baþlamýþtý.

" Hasan, dayanamýyorum artýk, n'olur sik artýk sik beni.... iþkence ediyorsun... ahh........ ýýgghhhhh.. öleceðim sanki "

Bacaklarýný omuzuma destek yapýp ýslak donunu kalçalarýndan zorla sýyýrdým. Ýri dudaklý traþlý kaymak gibi amcýðý sýrýlsýklam olarak tam karþýmdaydý. Aðzýmý amcýðýna yapýþtýrdým.

"Haydi Beyhan , getir yavrum... getir aðzýma...." diye onu teþvik ettim. Beyhan bir eli ile baþýmý kavrayýp iyice amcýðýna bastýrdý, bir eli ile bluzunu altýndaki memesini yoðurarak kasýlmaya baþladý. " AAAGGGGGHHHHH ........ ....IIIIIIIGGGGHHHH...OH..OH..OH... ALLLLL... ÝÞTE ...AL... GELÝYOR... GETÝRÝYORUUUUUM....YUT BAKALIM HEPSÝNÝ...... OOGGGHHH." Ben bu arada bir parmaðýmla götünün deliðini kurcalýyor,bir elimle memesinin taþ gibi olmuþ baþýný çimdikliyor,bir yandan da býzýrýný emiþtiriyordum. Beyhan resmen erkek gibi belini fýþkýrtmaya baþlamýþtý. Kýsa kýsa beli fýþkýrýyordu. Agzýma dolan tüm sývýyý yutuyordum. Beyhanýn beli tükenmiþti ama o hýzla kesik kesik de iþemeye baþlamýþtý. O nefis sarý suyu en az beli kadar lezzetliydi. Ekþi tadý, buruk kokusu ile tek bir damlasýný ziyan etmeden tüm idrarýný da içtim. Amcýðýnýn kabarmýþ dudaklarýnýn içini dýþýný emip yalayarak temizledim. Beyhan teyze gözlerini açmýþ yüzüme bakarak.

" Manyaksýn sen... yanlýzca yalayarak iliklerimi kuruttun, sabaha kadar nasýl baþedeceðim seninle?" dedi.

"Sen benim gibi on tane erkekle baþedersin Beyhan, senin kadýnlýðýn on erkeði doyurur".

"Sen de on erkeðe bedelsin ama". Yataða uzandým.Bu arada soyunmuþtum. Sikim kazýk gibiydi. Beyhan teyze de bluzunu,sütyenini çýkartmýþ, yataða üstüme uzanmýþtý. Baþýný kasýklarýma soktu

"Emeyim mi?"

"Neyi"

"At yaraðýný"

"Sence at yaraðý gibi mi?

"Hem de nasýl, içime girince ucu miðdeme kadar uzanýyor"

"Em o zaman" Beyhan teyze ile 69 pozisyonunda idik. Sikimi aðzýna aldý ve usta bir orkestra þefi gibi ucundan dibine, dibinden taþaklarýma kadar hertarafýný yalýyordu. Elleri ile yavaþ yavaþ sývazlýyor, ucunda oluþan sývýlarý dilinin ucu ile alýyordu. Bazen ise baþýný dudaklarý ile kavrayýp sanki içindekini boþaltmak istercesine emiyordu. Bu arada ben de onun gevþemiþ amcýðýný emiyor,yalýyordum. Býzýrýný minik minik ýsýrýyor, ýslak dilimle götünün siyah deliðini yalýyordum.Kýçýnýn o muhteþem yuvarlaklarýný ellerimle avuçlamýþ, amcýðýný aðzýma bastýrmak için kasýlmasý ile oluþan ritmik sertliðini hissediyordum. Sikim artýk patlayacak hale gelmiþti. Yavaþca üzerinden kalktým,çenemden aþaðýya amýnýn sularý salya gibi akýp uzuyordu. Beyhaný sýrt üstü çevirdim. Ýri kalçalarý , sulu ve kabarmýþ amcýðý ile tam karþýmda idi.

"Haydi sik artýk beni, sabaha kadar sok çýkar o yaraðýný bütün deliklerime"

"Hepsine mi?"

"Evet,amýma,aðzýma,hatta götüme bile"

Yaraðýmý ortasýndan tutarak amcýðýnýn yarýðýna yukarý aþaðý sürtmeye ve bu sayede dudaklarýný aralamaya baþladým. Önce irileþmiþ kafasýný soktum ve yanlýzca baþýný sokup çýkartarak o muhteþem amcýðý sikmeye baþladým. Beyhan teyze altýmda gözlerini kapamýþ derin derin inliyordu. Ben bir süre daha minik minik siktikten sonra aniden köküne kadar soktum.

" Aaaaaaahhhhhh, ýýýýggghhhhhh....... ikiye böldün beni...... ooohhhhhh.... "

Sikimi dibine kadar köklemiþ vaziyette, taþaklarým kalçalarýna yapýþmýþ durumda bir süre bekledim. Sonra tekrar ucuna kadar çekip bir daha bastýrdým. Sonra bir daha.... bir daha.... bir daha... altýmýzdaki yatak nerede ise çökecekti, ben bastýrdýkça Beyhanýn o muhteþem kalçalarý altýmda eziliyordu. Ýki eli ile avuçlayýp, uçlarýný çimdiklediði memeleri saða sola , bacaklarý baþýmýn iki yanýnda depreme tutulmuþ gibi yukarý aþaðý sallanýyordu. Artýk kendimi tutamayacaktým.Belimi getirmemek için nerede ise bir saate yakýn sýkmýþtým kendimi. Son bir hamle ile dibine kadar gömdüm sikimi. Ucu sanki rahminin duvarlarýna deyiyordu, iki elimle omuzlarýndan tutarak iyice kendime çektim Beyhaný, iri memeleri göðsümün altýnda ezilirken oda bacaklarý ile sýrtýma bastýrýp beni kendine çekiyordu.

Boþalýyordum, içim çekiliyor sanki sonu gelmeyecekmiþ gibi fýþkýrtýyor, fýþkýrtýyordum. Belimin fazlasý amcýðýnýn dudaklarý arasýndan dýþarý taþýyordu.

"Hasan.... býrakma....býrakma...... ben de geliyorum..... aaaagggggghhhh ... oooohhhhhh... ohhh.ohhhh.. nefis. Geli.. geliyorrrrruuummmmmmmmm..... Sik caným... sik Teyzeni...... Belin ateþ gibi yaktý içimi......... ooohhhhh.." Beyhanýn amcýðý bir mengene gibi sikimi kavramýþ, bir sýkýlýp bir gevþiyordu. Sanki yaraðýmý süt saðar gibi saðýyordu. Sonunda büyük bir fýrtýna sonrasý gibi ikimiz de sakinleþip derin bir oh çektik. Üzerine yýðýldým. Baþým baþýnýn yanýnda, harika teri ile karýþmýþ parfüm kokan boynundan öptüm.

"Beyhan sana tapýyorum, kadýným aþkým benim"

"Ben de senin için çýldýrýyorum Hasan, her dakikamýn seninle geçmesini istiyorum" . Bir süre dinlendikten sonra

"Ben banyoya giriyorum" dedim.

"Tamam hemen çýkma birazdan ben de gelirim.Hem sýrtýný sabunlarým hem de.... belli mi olur........ duþun altýnda da haaa..... ne dersin?" Beyhan bunlarý söylerken gözleri yine ýþýl ýþýldý.

Written by: grandpasha

Please Rate This Submission:

Category: Mature Stories