Category: Erotic Couplings Stories

Annem ve Teyzem 02

by seni_seviyorum©

Teyzem bir yandan mutfak tezgahýnda yemek yapmaya devam ediyor, bir yandan da beline kadar sýyýrdýðý sabahlýðý altýndan gözüken bembeyaz, çýplak kýçýný dimdik sikimin tam karþýsýnda saða sola oynatýyordu. Ben acemilikle tam olarak amýnýn nerede olduðunu bulmaya çalýþýyor, sikimi acemice kýçýna doðru iteliyordum. Teyzem iþini býrakýp yan tarafta duran masaya yöneldi , bana bakmadan masa üstüne yüzükoyun uzandý ve bacaklarýný açtý. Þimdi amýnýn pembe dudaklarýný görebiliyordum ve açlýkla sýcak bir deliðe baþýný sokmak isteyen sikim hedefini görmüþtü. Amý o kadar kaygan ve sýcaktý ki, bir kadýnýn ýslak amý içinde sikimi kaydýrmak otuz bir çekmekten çok farklýydý. Teyzemi iki elimle belinden kavradým, bu muhteþem aný belleðime kazýmak için sikimin teyzemin amý içine girip çýkýþýnýn her hareketine bakýyordum. Baþýný amýna deðdiriyor, sonra yavaþça itiyor, sikimin bir yýlanýn kovuðuna giriþi gibi teyzemin amýna giriþini ve içeride kayboluþunu seyrediyordum. O an gelmiþti artýk. Tam dibine kadar soktuðum sýrada sikimi sarsýlarak boþaldým. Sikim teyzemin içinde öylece onun sýrtýna yaslandým, o çocukluðumdan beri çok sevdiðim kokusunu derin derin içime çektim. Ýlk kez bir kadýnýn içine boþalmýþtým ve o kadýn benim teyzemdi. Sikim teyzemin içinde küçülünce yavaþça doðruldum. Teyzem de masanýn üstünden kalktý, bana dönerek gülümsedi ve iki eliyle baþýmdan kavrayarak dudaklarýný dudaklarýma yapýþtýrdý. Orada, öylece kaç dakika öpüþtüðümüzü bilmiyorum ancak üst katta kapanan bir kapýný sesi bizi uyandýrdý. Teyzem iþine geri döndü, ben orada öylece kalakalmýþ vaziyette ona hayranlýkla bakýyordum. “Seni çok seviyorum teyze !” diyerek yanaðýndan öptüm ve odama doðru yürüdüm. Odama giderken tuvaletten çýkan annemle karþýlaþtýk. Bana “Günaydýn bebeðim. Bugün çok neþelisin. Yüzünde güller açýyor” dedi ve beni yanaðýmdan öptü sonra odasýna girdi. Bende onu takip ettim. Öyle mutlu ve þaþkýndým ki ona sarýlmak, onun þefkatini hissetmek istedim birden. Yorganý açýp yanýna yattým ve ona sýkýca sarýldým. “Gel bakalým küçüðüm. Ne oldu sana böyle” diyerek beni sýkýca kucakladý, yüzümü memelerinin üstüne bastýrdý. Kokusu birden bana teyzemi hatýrlattý. Sikim sertleþmeye baþlayýnca kalktým yanýndan. Birden sikimin teyzemin içinde gidip gelmesi gözümün önüne geldi onu içine boþalmanýn zevkini hatýrladým. Bunu annemin amýnda hissetmenin güzelliðini düþündüm. Korktum.

O gün sarhoþ gibi þehirde dolaþtým, arkadaþlarla buluþtuk. Gece eve döndüðümde hiçbir þeyin artýk eskisi gibi olmadýðýný anladým.
Ertesi gün Gamze ve Teyzem alýþveriþ için sabah kahvaltýsýndan sonra çýktýlar. Annemle evde yalnýz kalmýþtýk. Ben salonda oturuyor, televizyonda bir film seyrediyordum. Annem etrafý temizlemeye baþlamýþtý. Üzerinde vücudunun üst kýsmýný saran kýrmýzý bir tayt vardý. Sütyen giymemiþti. Zaten evde hiç sütyen giymezdi ama hiç bu kadar memelerini ve meme uçlarýný gösteren bir þey giymemiþti daha önce. Meme uçlarý birer fýndýk tanesi gibi taytýnýn üstünden gözüküyordu. Altýna ise biraz bol ama dizinin üstünde bir mini vardý. Temizlik yaparken her eðiliþinde bembeyaz donu ve kýçýnýn arasýndan amýnýn kabarýklýðý gözüküyordu. Hatta tam benim oturduðum yerin altýndaki halýyý temizlerken eðildiðinde memeleri neredeyse yüzüme deðecekti. Ben filmi filan býrakmýþ karþýmdaki harika gösteriyi izliyordum. Bu bacaklar ve bu kýç bana teyzemle yaþadýklarýmýzý hatýrlatýyordu. Sikim dimdik olmuþtu.
Bir ara kayboldu. Sonra bana seslendiðini duydum. Mutfaktan sesleniyordu. Gittiðimde onu bir merdivenin en tepesinde gördüm. En üst raflardakileri düzenliyordu. “Beni tutar mýsýn? Demin az kalsýn düþüyordum.” Deyince bende merdivenin üstüne çýktým ve baþýmý yukarýya kaldýrdýðýmda pürüzsüz bir çift bacak ve yarýðýnýn arasýna girmiþ bir donun üstünden gözüken bembeyaz bir kýç hemen 30 cm uzaðýmdaydý. “Tutar mýsýn beni!” diye tekrarladý. Elimi uzatýp iki baldýrýna ellerimi dayadým. Bacaklarý yeni týraþ edilmiþti. Belki on beþ dakika bu vaziyette kaldýk. Ben ilk kez kendi kendime dayanamayýp pantolonumun içine boþaldým.
Annem biraz sonra çok terlediðini, banyoya gireceðini söyleyerek yukarýya çýktý. Biraz sonra, biraz önce olanlarýn etkisinde kalan ben , yukarýya çýktým. Doðruca banyoya yöneldim. Kapý kapalýydý. Anneme bir þey isteyip istemediðini sordum. “Madem geldin, þu sýrtýmý sabunlayýver bakalým” diye cevap verdi. Ýçeride sýcak su buharýndan göz gözü görmüyordu.
Perdeyi açtým. Annem küvette sýrtý hafifçe bana dönük oturuyordu. Sýrtýný sabunlarken gözüm ne kadar saklasa da gözüken memelerinde ve bacaklarýndaydý. Sýrtýný iyice sabunladým. “Biraz daha aþaðýlarý da yapar mýsýn?” diyerek ayaða kalktý. Sýrtý gene bana dönük fakat o bembeyaz götü tam karþýmdaydý. Sabunlu elimi sýrtýndan aþaðýlara indirdim. Önce belinde gezdirdim. Sonra kýçýný yuvarlaklarý üzerinde yavaþça gezdirmeye baþladým. Elimi ara sýra kýçýnýn yarýðýna yavaþça sokuyordum. Annemden hiç ses gelmeyince elimi daha aþaðýlara indirdim yavaþça. Parmaðýmý göt deliði üzerinden daha aþaðýya amýnýn üzerine kaydýrdým.Annem hala itiraz etmiyordu. Annemin amýyla oynarken bir parmaðým amýnýn deliðine girdi. Annem zevk aldýðýný gösterir belirtiler verince buna devam ettim.Önce bir parmaðými daha sonra ikincisi ve daha sonra tüm elimi anamýn amýna sokmaya baþladým. Amý o kadar geniþti ki benim tüm elim içinde kaybolmuþtu. Annem bileðime kadar girmiþ elim içinde olarak kýçýný saða sola oynatýyor ve “ohhhhhhh” ahhhhhhh” gibi zevk sesleri çýkartýyordu. Bense elimi yumruk yapmýþ olarak anamýn amýnýn içine sokup çýkarýyordum. O ise tam karþýmda küvetin üstünde kýçýný bana doðru itiyor elimin iyice girmesini saðlýyordu. . Ben ise öteki elimle dimdik olmuþ sikimi dýþarýya çýkartmýþ biraz sabununda yardýmýyla otuzbir çekmeye baþlamýþtým. Anamýn amýnýn içinde ileri geri kayan elimle sikimi sývazlayan öteki elimin temposu aynýydý. Parmaklarýmý annemin içinde artýk gidecek yer olmayýncaya kadar sokuyor ve çýkarýyordum. Aniden öyle bir fýþkýrttým ki döllerim annemin ensesine vurdu ve oradan sabunun yardýmý ile de yavaþça aþaðýya kadar kaydý. Bu sýrada annem titriyor ve tüm vücudu sarsýlýyordu. Ýkimizde durulunca dönüp bana baktý ve gülümsedi. “Teþekkür ederim artýk gidebilirsin” dedi. Banyodan çýkar çýkmaz koridorda tökezleyip düþtüm. Yerde yatarken de bana birkaç gün içerisinde neler olduðunu anlamaya çalýþýyordum.

Ýkinci kýsým burada bitiyor....devamý yakýnda.

Written by: seni_seviyorum

Please Rate This Submission:

Category: Erotic Couplings Stories