Category: First Time Stories

सख्खी शेजारीण (Marathi)

by vickyvicky©

तसा राजुने आपला हात उचलुन तिच्या मांडीपर्यंत नेला व उघड्या पडलेल्या तिच्या मांड्यावर ठेवला. कोमलच्या उबदार मांड्यावर राजुचा थंडगार हात फिरायला लागला.

कोमलच्या मेंदुत पोचलेल्या ही नवीन संवेदना रजिस्टर होताच परत कोमलने आपले डोळे किंचीत उघडुन परत बंद केले. पण राजुच्या लंडावरचा आपला हात आजीबात हलवला नाही. राजुने कोमलची डावी मांडी वर सरकवली तर उजवी मांडी आपल्याकडे खेचली.

आता नवीन गड काबीज करायला सरसावलेल्या आपल्या मर्द मराठ गड्याने मग हळुच कोमलच्या परकरात हात घातला मांडी कुरवाळत तो आपल्या टारगेटवर पोचला. त्याने कोमलच्या डबलरोटीसारख्या फुगलेल्या योनीवर आपला तळवा दाबला.

राजुला कोमलच्या कॉटन पॅंटीतुनही तिचे झाटाचा स्पर्श जाणवला. काही मिनीटे राजु हात तसाच स्थिर ठेवुन कोमलच्या गुप्तांगाची उब अनुभवत राहीला. कोमलचे योनी स्पंदत होती. कोमलही निपचीत पडुन सुस्कारे सोडत होती. तोंडातुन मोठा आवाज बाहेर पडु नये म्हणुन कोमलने तीचा डावा हात तोंडावर नेला.

राजुने कोमलच्या उरोजावरचा आपला हल्लाबोल आजुनही टिकवला होता व आळीपाळीने तो तिचे गोळे आईसक्रिमसारखे चोखत होता खात होता.

राजुने आपला हात कोमलच्या मांड्याच्या फटीत खाली सरकवला. कोमलच्या चड्डितुन डोकावणाऱ्या झाटांचा स्पर्श त्याला झाला. कोमलच्या मांड्यांमधे चड्डी राजुला ओलसर लागली.

कोमलला जाणवत होते की काहीतरी चुकीचे होत आहे आपण फार पुढे वाहवत जात आहोत, पण तिला इतके सुख मिळत होते की राजुला थांबवावे असे तिला अजिबात वाटले नाही. ती तिच्या तिनेच आपला हाताने बंद केलेल्या तोंडातुन ती सुखाचे हुंकार देत होती. राजु चड्डी वरुन कोमलची पुच्ची चोळुन आता पुढची चालीचा विचार करत होता.

त्याने एक बोट हळुच कोमलच्या चड्डीत सरकावले व कोमलच्या झाटांच्या जंगलात तो शिरला. कोमलच्या झाटा इतक्या दाट होत्या की त्याला फक्त केसांचा पुंजकाच लागत होता.

राजु बराच वेळ तिच्या झाटांशी खेळत होता. हळुच त्याला एक दरी व त्या दरीत एक जिवंत झरा मिळाला. त्या झऱ्यात ओले झालेले त्याचे बोट पटकन कोमलच्या पुच्चीतल्या दरीत गेले.

कोमलच्या मेंदुने एक नविन संवेदना ओळखली व तिचे डोळे सुखाच्या धुक्यातुन राजुवर रोखले गेले. पण तिने राजुला काहीच न बोलता सुखाचा एक दिर्घ हुंकार देवुन परत डोळे बंद केले.

राजुचे बोट कोमलच्या योनीची खोली व रुंदीची मोजमापे घेत होत. त्या बोटाने मदतीला आणखी कुमक मागवली. आता राजुची दोन बोटे कोमलच्या योनीत फिरु लागली.

कोमलचे हुंकार वाढु लागले. मोजमापन करणाऱ्या जोडीला एक शिखर सापडले. राजुने वाचलेल्या सगळ्या गोष्टीत हमखास येणारा "दाणा" राजुला सापडला. त्याने कोमलचा दाणा दोन बोटांमध्ये पकडला व फिरवु लागला.

राजुने आता त्याचा पुरा हात कोमलच्या चड्डीत सरकवला. बोटात व आंगठ्यात क्लिट पकडुन राजुने तो हलकेच दाबला.

त्यांचा लवगेम चालु झाल्यापसुन इतक्या वेळ झडल्यावरही राजुच्या ताब्यात तिचा दाणा पडताच "अंह्ह्ह्ह...अ...अ....." असे चीत्कार काढत कोमल फळफळा झडली. झडताना कोमलच्या हाततल्या राजुच्या लवड्यावरचा आपला ताबा सोडला नाही.

राजु बराच वेळ आपली बोटे कोमलच्या पुच्चित आतबाहेर करत राहीला. त्याची बोटे दमल्यावर त्याने काही क्षण असेच जावु दिले व आपला हात तिच्या पुच्चीच्या भेगेत तसाच ठेवला.

त्याचा हात तिच्या कामरसाने भिजला गेला. कोमलने डोळे उघडले व डोळ्यानेच राजुला आपल्या चड्डीतुन हात काढण्याची विंनतीवजा इशारा केला. राजुने कोमलच्या चड्डीतुन हात काढला.

पुच्चीरसाने चमकणाऱ्या आपल्या हाताचा वास घेतला व जिभेने चव घेतली. मग कोमलच्या डोळात डोळा घालत तिच्या पुच्चीरसाने भिजलेला आपला संपुर्ण हात चाटु लागला. कोमलचे डोळे परत विस्फारले पण ती काहीच न बोलता पडुन राहीली.

राजुचा छोटा राजु अजुनही कोमलच्या हातात होता. राजुच्या गोट्या ठणकायला लागल्या होत्या. त्याने कोमलच्या हातातुन आपल्या छोट्या राजुची सुटका करुन घेतली व मोठ्या कष्टाने हळु हळु चालत तो आजीच्या खोलीत डोकावला.

आजी झोपली होती पण आता वेळ खुपच कमी राहीला होता. राजु लंड हातात पकडुन कोमलसमोर आला. कोमलने आपले कपडे ठिकठाक केले होते व ती आता पलंगावर बसली होती. त्याच्या हातात पकडलेला ६ इंची बुल्ला धरुन कोमलसमोर फ़ुटभर अंतरावर उभा राहीला. कोमल लाजेने चुर होवुन तिरक्या डोळ्याने राजुच्या तंबुकडे पहात होती.

राजु कॅब्रे डांन्सच्या अविर्भावात आपला लंड पकडुन नाचत होता. नाचत नाचत त्याने कोमलचा हात पकडुन त्याने तिचा हात आपल्या दांडक्यावर ठेवला. कोमलने न लाजता राजुला लवडा हातात घेवुन दाबला.

राजुने तिचा हात काढला व बर्मुडा आतल्या फ़्रेन्चीसकट खाली खेचली व राजुच्या छोट्या राजुने ११० अंशात खडी सलामी दिली. मोकळा होताच राजुचा बाबुराव वर खाली होत मदमत्त हत्ती सारखा झुलु लागला.

तिच्या अगदी जवळ जात राजुने परत कोमलचा हात लवड्यावर ठेवला. राजुचा नग्न लवड्याच्या स्पर्शाने कोमल परत शहारली. कोमलने दुसरा हात पुढे करुन राजुची बर्मुडा व फ़्रेन्ची आणखीन खाली खेचली व राजुच्या दोन्ही गोट्या हातात घेतल्या.

राजु कोमलच्या अजुन जवळ सरकुन उभा राहीला. राजुचा लवडा कोमलच्या चेहऱ्यापासुन एक इंच अंतरावर होता. कोमल राजुच्या अवयवाचे सुक्ष्म निरिक्षण करत होती. राजुच्या शिश्नातुन प्रीकमचा एक थेंब चमकत होता. राजु कोमलच्या आणखीन जवळ सरकला. कोमलने राजुकडे पहात लवड्याच्या टोकाला जिभेने तो थेंब टिपला. आता सुखाचा हुंकार द्यायची राजुची पाळी होती.

राजुला जाणवले कि आता त्याचा बाब्या कधीही आचके देवु शकतो व गळु शकतो. त्याने कोमलला डोळ्यांनी विनंती केली व लवडा तिच्या ओठांवर फिरवीला. तसा कोमलने त्याचा लवड्याचा सुपडा चाटला. परत एकदा निरिक्षण करुन ती डोळे बंद करुन राजुचा लवडा आइसक्रिम कोनसारखा चाटु लागली व त्याच्या गोट्या कुरवाळु लागली.

राजु एकदम टोकावर पोचला होता. कोमलच्या एका स्तनावर आपला हात ठेवुन राजुने तिचे स्तनाग्र दाबताच त्याची तोफ उडाली. चपळाई करुन त्याने हतात तयार ठेवलेला रुमालाने लवडा झाकला व आयुष्यात गळला नसेल इतका रुमालावर गळला.

कोमल राजुचा लंड झटके थांबेपर्यंत धरुन होती व त्याची फडफड अनुभवत होती. आचके थांबताच तिने रुमाल सरकवला अजुनही कडक असलेल्या लंडोबाला आपल्या तोंडात घेतले व चाटुन पुसुन साफ केला. राजुची चड्डी व बर्मुडा वर सारकवली. राजु थकुन पलंगावर बसला व डोळे मिटुन पडला...........पुढे चालुप्रकरण ४ थे

कोमल आजीच्या खोलीत मासिक वाचत बसली. थोड्या वेळेने आजी झोपेतुन उठली. कोमलने तिला चहा करायला मदत केली. राजुचा चहा घेवुन ती राजुकडे आली.

राजु झोपला होता. ती त्याचा चेहरा न्याहाळत बसली. कोमलची चाहुल लागुन राजुने मान वर करुन पाहीले. कोमलने चहाचा कप समोर केला. एका हाताने कप घेताना त्याने कोमलचा हात पकडला.

कोमलने डोळे मोठे करुन आजीच्या खोलीकडे बोट कले. "आजी देवळात जात आहे" कोमल कुजबुजली. तसे राजुने तिला मोठे स्माइल दिले व तोंडाचा चंबु करु दोन बोटांनी तिला एक फिल्मी किस दिले.

कोमल पिंकीला घेवुन तिच्या घरी गेली. आजी ४ वाजता देवळात किर्तनाला जायला बाहेर पडली. तिला यायला ७ वाजणार होते. राजु आजीला टाटा करायला बाल्कनीत उभी राहिला. ती कोपऱ्यापर्यंत पोचताच तो धावत बाहेरेच्या खोलीत जाउन तो कोमल परत यायची वाट पाहु लागला.

कोमल पिंकीला घेवुन परत आली. तिने आता शर्टवर एक पुढे बटणाचा स्वेटर घातला होता. राजुचा लंड कोमलला पाहुन परत कडक झाला व त्याच्या छातीतली धड्धड वाढली.

कोमलचा हात धरुन त्याने तिला त्याच्या पलंगावर बसवले. कोमलच्या कडेवर बसलेल्या पिंकीला आपल्याकडे घ्यायच्या बहाण्याने त्याने कोमलच्या पाठीवर हात ठेवला व पुठे झुकुन पिंकीची एक मोठी पप्पी घेतली. मग कोमलच्या डोळ्यात पहात त्याने आपले ओंठ कोमलच्या ओंठावर ठेवले.

राजुने दुसरा हात कोमलच्या स्तनावर हळुच नेला. कोमलने राजुच्या किसला प्रतिसाद देत आपले ओंठ उघडले. राजुने कोमलच्या दांतांवर जिभ फिरवली. कोमलनेही तिची जिभ राजुच्या जिभेला भिडवीली. बराच वेळ फ़्रेंच किसींग करुन दोघे परत दीर्घ श्वास घ्यायला वेगळे झाले.

कोमल राजुला हाताने थांब असा इशारा करत पिंकीला घेवुन उठली व तिला आजीच्या खोलीत घेवुन गेली. तिथे कपाटात ठेवलेली काही खेळणी तिने पिंकीच्या समोर ठेवुन तिला तिथे बसवले. पिंकी खेळण्यात रमली. एका मिनिटात कोमल राजुच्या खोलीत परत आली.

राजुने कोमलवर जणु झडप घातली व तिला मिठीत घेतले. परत ते किसिंग करत एकामेकाच्या सर्वांगावरुन हात फिरवु लागले.

राजुचा लवडा कोमलच्या पोटावर रुतला होता तर कोमलचे स्तन राजुच्या छातीवर सपाट झाले होते. राजुने आपला हात मागुन कोमलच्या लुज शर्टमधे स्रकवत तिच्या पाठीवर नेला. राजु तिच्या पोटाच्या वळीशी चाळा करत राहिला. राजुचा हात वर सरकला व तो उडालाच.

कारण त्याला कोमलच्या शर्टच्या आत ब्राचा पट्टा लागला नाही!! तिने शर्टाच्या आत ब्राच घातली नव्हती!!!

कोमलकडे राजुने मागे होत कोमलकडे पहाताच ति झकास लाजली व तिने चेहरा राजुच्या छातीवर लपवला. राजुने वेळ न गमावता हात पुढुन कोमलच्या स्तनांवरुन आळीपाळीने फिरवत तिची स्तनाग्रे चिमटीत पकडली.

राजुचा दुसरा हात कोमलच्या कुल्ल्यावर फिरत होता. त्या हाताने तो कोमलचा परकर वर सरकवु लागला. परकर पुरेसा वर होताच राजुचा हात कुठल्याही आडथळ्याविना सरळ कोमलच्या नग्न कुल्ल्यांना लागला. राजुने गेस केल्याप्रमाणे तिने निकर पण घातली नव्हती!

राजुने कोमलने दाखवलेल्या हुशरीबद्दल बक्षिसादाखल कोमलवर चुंबनाचा वर्षाव केला. राजुने कोमलचे कुल्ले सर्व बाजुने हाताळुन झाल्यावर त्याचे बोट कुल्ल्याच्या फटीत फिरु लागले.

कोमलच्या कुल्ल्यावरही केस होते. केसाशी थोडा वेळ खेळुन राजुने बोट आणखीन खाली घातले. त्याच्या बोटाला पुच्चीच्या पाकळ्याचा फुगीरपणा जाणवला. बोट थोडे आत रेटल्यावर त्याला ओलसरपणा जाणवला. तो बोट आतबाहेर करत तिला सुख देवु लागला. तीला मिळणाऱ्या या मजेने कोमलच्या तोंडातुन सुस्कारे सुटु लागले.

राजुने कोमलला पलंगावर बसवले. राजुने कोमलचा हात आपल्या लवड्यावर ठेवला. मग हात वर करुन तो कोमलच्या शर्टची बटणे काढायला झटु लागला. वरची चार बटणे काढताच त्याने कोमलचा शर्ट दोन्ही बाजुने फाकवुन कोमलची वरची दौलत उघडी केली. संत्र्याच्या आकाराच्या तिच्या स्तनांना डोळे भरुन पाहुन राजु थोडा वाकला व कोमलचे स्तन चोखु लागला.

कोमलच्या स्तनवर राजुचे डोळे व तोंड ताव मारत आसताना एका हाताने राजुने कोमलचा परकर पुर्ण वर सरकवला व कोमलला खालुन उघडी केली. राजुचे एक बोट अजुनही तिला चोदत होते.

"ए मला तुझी दाखवना" राजु बोलला. त्याचे बोटाचे वरखाली होत चोदणे चालुच होते.

"तुला बघायची असेल तर तुझी तुच बघ" कोमल लाजुन बोलली.

परवानगी मिळताच राजु उठुन थोडा खाली सरकला व तिच्या दोन पायांच्या मधे आला . त्याने पेटीकोट पोटापर्यंत वर केला. कोमलच्या मांड्या उघड्या केल्या.

तिच्या शरिराच्या मानाने कोमलचे पाय लांब होते. त्यामुळे मांड्या थोड्या जाड्या असुनही कोमलचे पाय व मांड्या राजुला आकर्षक दिसल्या. मांड्याच्यामध्ये काळ्या केसाचा भरगच्च पुंजका होता व त्याने कोमलाची योनी पुर्ण झाकली गेली होती.

कोमलने लाजुन परकर खाली करायचा प्रयत्न केला. राजुने तिच्या हातावर हळुच फटका मारला व परकर वर करत तिच्या योनीला उघडे केले. डोके जवळ नेत तो तिच्या योनीच्या अगदी काही इंचावर पोचला.

राजुच्या आयुष्यातली ती पहीली पुच्ची होती. डोळे भरभरुन राजु पहात तिच्या झाटांशी बोटाने खेळत राहीला. त्याने तिचे पाय फाकावले व दोन्ही हाताचे आंगठे योनीत सरकवले व योनी पाकळ्या वेगळ्या केल्या. आता गुलाबी रंगाची कामरसाने चमकणारी आतली त्वचा राजुला दिसत होती.

राजुने कोमलचे पाय आणखीन फाकवले व तो अजुन जवळ गेला. मगाशी आपल्या हातावर लागलेला कोमलचा योनीरस चाटताना आलेला तो परीचीत किंचीत उग्र वास त्याच्या नाकात भरला. न राहवुन राजुने आपले ओंठ तिच्या खालच्या ओंठावर टेकवले व किस घेत सुटला. त्याच्या ओठांच्या तिच्या पुच्चीच्या ओठावर होणाऱ्या स्पर्षामुळे होणारी कोमलची तगमग व वळवळ त्याला जाणवत होती.

मगाशी राजुने बोटांनी चेतवलेली तिची क्लिट उघडी झालेली त्याला खुणवत होती. राजुने जिभेचे टोक त्या छोट्या दाण्यावर टेकवली. त्या स्पर्शाने कोमल एकदम उत्तेजीत होवुन तिने आपले कुल्ले वर उचलुन राजुच्या तोंडावर घट्ट रेटली व मांड्यांचा विळखा राजुच्या मानेला घातला व राजुला गुदमरुन टाकले.

राजुने जिभ कोमलच्या पुच्चीच्या भोकात आतपर्यंत घातली व तो तिची पुच्ची चाटु लागला. क्लिटला जिभेने त्याने छेडताच कोमलचे बंध सुटले व राजुच्या तोंडात तिचा कामसलीलाच्या पहिल्या धारेचा प्रसाद मिळाला.

राजुने कोमलची क्लिट दातात पकडुन हळुच चावली, तशी कोमल जोरात आपल्या हाताने तोंड दाबत चित्कारली. राजुच्या गळ्यावरचा कोमलच्या पायाचा विळखा अजुनच घट्ट झाला.

कोमल बहुदा इतक्या सुखाने बेहोशच झाली व शरीराला आचके देत "राज.............उउउउउ" अस काहीसा आवज काढत निपचीत पडुन राहिली.

राजु परत वर आला व कोमलचे गोळे हातानी कुसकरत स्तनाग्रे चिमटीत फिरवायला लागला. कोमलचे ओंठ आपल्या दातात धरुन तो तिची जिभ चोखु लागला.

राजु आता कोमलच्या अंगावर चढला होता. त्यामुळे त्याचा सहा इंची लवडा कोमलच्या पुच्चीवर रगडला जात होता. राजुच्या बर्मुडातुनही जाणवणारी लवड्याची उब व ताठरता कोमलला जाणवली व तिने डोळे उघडले. तिला माहित होते आता पुढची पायरी कोणती आहे व आता मागे जायची तिची इच्छा नव्हती.

तिने राजुचे कुल्ले दाबुन धरले व लडाचा तिच्या पुच्चीवर होणारे घर्षण तिला हवे हवेसे वाटु लागले. मासीकात अनेकदा चोरुन वाचलेल्या झवाझवीची वर्णनांची तिने परतपरत पारायणे केली होती पण हा खेळ इतका उत्कट असेल असे तिला वाटले नव्हते.

तिने हात घालुन राजुचा लंड पकडला व नेम धरुन ती आपल्या पुच्चीवर घासु लागली.

राजुने तिला थांबवीले. "कोमल आपण शेवटपर्यंत जायचे काय?". कोमलने होकारार्थी मान हलवली. "पण तुला बाळ झाले तर?" राजुचा हा प्रश्न एकुन तिला कळेना काय उत्तर द्यावे. ती निराश झाली कारण कोमलने हा विचार केलाच नव्हता.

"मग?" तिने वैतागुन विचारले. राजुने तिच्या कानात उपाय सांगीतला. "राजु काही गड्बड तर होणार नाही?" राजुने परत फिल्मी डायलॉग मारला "मै हु ना".

तो कोमलच्या शरीरावरुन उठला. त्याने आत जावुन एक जुना टॉवेल आणला. इतकी चावट पुस्तके वाचुन त्याला माहीत होते कुंवाऱ्या मुलीना पहिल्या चुदाइनंतर काय होते. त्याने कोमलला उठायला सांगीतले. मग त्याने तो टॉवेल पलंगावर पसरला. उभ्या असलेल्या कोमलला परत मिठीत घेवुन तिच्यावर किसेसचा भडीमार केला.

राजुने परत कोमलला वेगळे केले व झटापट आपला टिशर्ट व चड्या काढुन पुर्ण नागडा झाला. कोमल तोंडाचा आ वासुन त्याच्या नागड्या शरिराकडे विशेशतः त्याचा लवडा व गोट्या पहात राहिली.

राजुने कोमलच्या शर्टची उरलेली बटने काढायला सुर्वात केली व शर्ट व स्वेटर तिच्या हातातुन काढुन टाकला. कोमलच्या गळ्यातल्या सोन्याच्या साखळीशिवाय आता तिच्या वरच्या अंगावर काहिच नव्हते. राजु बावचळल्यासरख तिच्या या रुपाकडे पहातच राहिला.

राजु तिचा राहिलेला कपडा कढायचा प्रयत्न करु लागला. पण कोमलच्या पेटीकोटाची नाडी त्याला मिळेना. कोमल डोळे बंद करुन धुंदीत उभी होती. परत त्याने प्रयत्नपुर्वक नाडी सोडवली व परकर कुल्ल्यांवरुन हळुहळु खेचत फिरवत खाली ओघळु दिला.

राजु आवक होवुन कोमलचे सौंदर्य डोळे फाडुन पहात राहिला. कोमल थोडी वाकली व तिने राजुचा खुंटा पकडुन आपला हात त्यावर दाबुन पुढे मागे चालवला. राजुने हा क्लु घेवुन तिच्या पुच्चीत मधले बोट सरकवले व तो तिला उंगली करायला लागला.

मग कोमल गुडघ्यावर बसली व तिने राजुला पलंगावर बसवले व राजुच्या लवड्याजवळ आपले तोंड नेले. एकदा किस करुन राजुचा लवड्याचा सुपडा कोमलने तोंडात घेतला व त्यावर जिभ फिरवत चाटु व चोखु लागली. राजु कोमलचे स्तन दोन हातात भरुन कुसकरु लागला.

काही वेळ त्यांचा हा खेळ चालु राहिला. मग राजुने कोमलला पलंगावर बसवले व झोपवले. तो तिच्या पायच्या मध्ये आला. कोमलने आपले पाय फाकवुन त्याला जागा करुन दिली. दोन हातावर शरिराचा भार देत राजुने आपला लंड कोमलच्या पुच्चीच्या भेगेवर आणला. उजव्या कोपरावर शरीर पेलत डाव्या हातात लंड धरुन हळु हळु कोमलच्या पुच्चीवर रगडु लागला.

कोमल सुखाचे हुंकार देवु लागली. मग तिने डोळे उघडले व आपली गांड उंचावत राजुला साथ देवु लागली. राजुच्या गोट्याना कोमलच्या झाटांचा स्पर्श जाणवत होता. राजुला आपला लवडा नक्की कोठे घालावा हे समजत नव्ह्ते.

कोमलला राजुचा प्रॉब्लेम कळला. कोमलने तिचा हात राजुच्या लवड्यावर आणला व त्याला गाइड केले. कोमलच्या बुळबुळीत भेगेत राजुचा लवडा किंचीत आत गेला.

राजु हळु हळु पुढे मागे होवु लागला. कोमलली पुच्ची खुपच टाइट होती. त्यामुळे राजुचा लवडा जेमतेम एक इंच आत जात होता. राजुने थोडा जोर लावताच कोमल कळवळली. राजुला तिच्या डोळ्यात पाणी आलेले दिसले. मग राजु थांबला. आत त्याला कळत नव्हते काय करावे.

कोमलने राजुला "राजु एक मिनीट उठ" असे म्हणत तिच्या अंगावरुन उठायला सांगीतले. राजु नाइलाजाने उठला. कोमलने त्याला पलंगावर झोपायचा इशारा केला. राजुल कळेना कोमलला काय करायचे आहे. तरी त्याने कोमलचे ऐकले व तो पलंगावर पडला.

कोमलने आपला पाय राजुच्या अंगावरुन पलीकडे टाकला व साइकलच्या सिट्वर बसल्यासरखी ती राजुच्या लवड्यावर बसली. तिने एका साइडला झुकुन राजुचा ताणलेला लवडा आपल्या योनीद्वारावर घासायला लागली. राजुला हा अनुभव नवा होता. मुटल्या मारताना त्याला अशी मजा कधीच आली नव्हती.

आता राजुचा सोटा भोकात योग्य रितीने रुतला होता. कोमल आता खाली वर करु लागली. कोमलचे गोल गरगरीत गोळे हिंदोळे खात होते. राजुने मान वर करुन जिभ लांब करुन कोमलचे निप्पल चाटले मग दोन हातात दोन स्तन पकडुन तिचे स्तनाग्र कुस्करले. परत मान उंचावुन कोमलचे एक स्तनाग्र दात पकडले व चावले. कोमल "राजु...उ..........उ !!!’ करत झडली.

राजुच्या लवड्यला प्रथमच तिच्या पुच्चीच्या स्नायुंची कंपने जाणवली. कोमलच्या हालचाली थोड्या मंदावल्या. राजु आळीपाळीने तिचे निपल चोखत राहीला.

जसा जसा राजुचा लवडा ती आत घेत होती, कोमलला प्रचंड वेदना जाणवत होत्या पण तिला मिळणारे सुख दुखाःपेक्षा जास्त असावे. त्यामुळे ती दाताने ओंठ दाबत राजुचा लवडा तिच्या आत घेत होती. राजुचा लवडा आर्धाअधिक कोमलच्या कमळसारख्या फुललेल्या योनीत शिरला, कोमलला एक तिव्र कळ आली व ती त्या वेदनेने विव्हळली.

राजुने तिचे कुल्ले दाबुन तिला जवळ खेचले व आपला लवडा कोमलच्या योनीत अजुन खोल घुसवला. तिव्र वेदनेने कोमलच्या डोळ्यातुन आश्रुंची धार लागली पण डोळे मिटुन वेदना सहन करत परत वर खाली करत राजुला झवायला लागली. राजुचे कुल्ले तिच्याबरोबर वर खाली होत तिला साथ देत होता.

आता राजुचा लवडा पुर्ण आत गेला. कोमलच्या वेदना कमी झाल्या असव्या. त्यामुळे तिही ’आ आउ..... आई.......ग...’ करत मजा घेवु लागली. कोमलच्या पुच्चीतुन बाहेर येताच "पचाक..पचाक" आवज येत होता. कोमलची योनी राजुला आता ओली लागत होती.

राजुवर आरुढ झालेल्या कोमलचा काही मिनीटातच सुखाचा कडेलोट झाला व तिचा धबधबा फुटला. पुर्णपणे गलीतगात्र होवुन ती राजुवर कोसळली. कोमलच्या पुच्चीने राजुचा लवडा पकडुन ठेवला होता व कोमलच्या पुच्चीतल्या स्नायुंच्या आकुंचनाने राजुचा लवडा जणु पिळला जात होता.

त्या सुखाच्या अनुभुती अवर्णनीय होती. त्याला कळले की तो आता गळणार. तसे त्याने लवडा बाहेर काढत कोमलला हळुच भिंतीच्या बाजुला ढकलले व त्याने आपला लवडा हातात पकडुन पलंगावरुन उठला. मगशी उशीच्या खाली ठेवलेला रुमाल उचलुन तो त्याने लवड्यावर दाबला व बराच वेळ गळत राहीला.

त्याने खाली बघीतले तर लवडा पुसलेला रुमाल रक्ताने माखला होता व त्याच्या लवड्यावरही रक्त लागले होते. त्याने वळुन कोमलकडे पाहिले. कोमल अजुन झोपली होती. कोमलचा हात तिच्या डोळ्यावर होता व दुसरा हात तिने छातीवर ठेवला होता.

राजुने खाली पाहीले. कोमलच्या योनीवरच्या झाटांना रक्त होते. त्याने कोमलला हालवले व आपल्या हातातला रुमाल दाखवला. तशी तिही चमकली व तिच्या डोक्यात प्रकाश पडला.

तिने उठुन पाहीले. तिच्या अंगाखाली राजुने टाकलेला टॉवेल स्वछः होता. वाकुन राजुने हातातल्या रुमालाने तिची चुत पुसली. कोमलने राजुच्या हातातुन रुमाल घेतला व आपल्या पुचीला पुसायचा प्रयत्न करु लागली.

मग ती उठली, पेटीकोट डोक्यावरुन घातला, नाडीची गाठ मारुन शर्ट अंगावर चढवला, बटने लावली व राजुचा रुमाल उचलुन ती बाथरुममधे गेली. राजुनेही आपले कपडे घातले व तो आजीच्या खोलीत गेला. पिंकी एक खेळणे हातात घरुन शांत झोपली होती.

मग पलंगावर रेलुन तो कोमलची वाट पाहु लागला. कोमल आली. काहीही न बोलता तिने राजुची पपी घेतली व पिंकीला घेवुन ती घरी निघुन गेली.

राजु पुण्याला ३ महीने राहिला. रविवार व महिन्यातले काही दिवस सोडुन कोमल व तो रोज झवायचे. बहुदा राजुच्या खोलीत. कधी कोमलच्या घरी. दोन तिन वेळा त्यांच्या खेळात कोमलची एक मैत्रिणही सामील झाली व एकदा तर कोमलची कुमुदभाबी!

पण ती कहाणी परत कधी तरी.


..........समाप्त...........

Written by: vickyvicky

Please Rate This Submission:

Story Tags: marathi, indian, neighbors, first time

Category: First Time Stories